ELEKTROODPAD

Elektroodpad


V rámci plnění zákonných požadavků je naše společnost také členem celostátního kolektivního systému RETELA, který zabezpečuje ekologickou likvidaci elektroodpadu.


Každý z nás je důležitým článkem v systému nakládání s elektroodpadem. Správným odložením použitého elektrozařízení přispíváme k tomu, že se toto zařízení dostane do cyklu, jehož výsledkem je ekologické zpracování a recyklace.

 

RETELA,s.r.o. je provozovatelem kolektivního systému a byla založena v roce 2005 jako 100% dceřiná společnost Českomoravské elektrotechnické asociace, která je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a zároveň je členem evropské asociace ORGALIME sdružující strojírenské a elektrotechnické svazy ze zemí EU.


RETELA, s.r.o. byla založena za účelem provozování kolektivního systému RETELA, na nějž mohou v souladu s §37h odst (1) c) Zákona č. 7/2005 Sb. výrobci elektrozařízení přenést své povinnosti vyplývající ze zmíněného zákona.


Důvodem vzniku bylo zavedení nového režimu pro nakládání s elektrozařízením v Evropě i ČR pro jejich výrobce a dovozce.


Legislativa umožňuje kolektivní plnění povinností výrobců a dovozců EEZ. Vzhledem k tomu, že se výrobci nechtějí nadměrně zatěžovat novou agendou, využívají tuto možnost a volí si partnerství kolektivního systému RETELA.


Kolektivní řešení nakládání s elektroodpadem nejméně zatěžuje výrobce a dovozce elektrozařízení a současně zefektivňuje administrativu, technickou i finanční stránku nového režimu nakládání s elektroodpadem.


Osvědčení