cafe+co group compliance

Jednání společnosti, zaměstnanců a vedení firmy v souladu s právními předpisyvnitropodnikovými směrnicemi (etický kodex).

Odpovědné chování a dodržování platných právních předpisů (tzv. etický kodex) je pro společnost café+co, jako součást skupiny společností LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG, nanejvýš důležité. Tento etický kodex platí pro všechny, včetně výkonného orgánu, generálních ředitelů, vedoucích pracovníků a zaměstnanců. V každodenním životě a při jednání se třetími stranami by však neměly být respektovány pouze právní předpisy, ale také etické hodnoty, které se skupina společností cítí být povinována plnit.

Compliance Guideline (Směrnice pro jednání v souladu s pravidly) definuje principy transparentního řízení, etického a správného chování i nakládání s informacemi/majetkem společnosti, která jsou závazná pro café+co jako součást skupiny společností LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Každý jednotlivec přispívá k řádnému fungování obchodních postupů a udržitelné existence společnosti. Pro podporu optimálního provádění Compliance Guideline budou jako kontaktní osoby působit místní Compliance Officers (kontroloři shody) a náš Chief Compliance Officer (vedoucí pracovník pověřený kontrolou souladu postupů) společnosti LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG.

Obecný výklad, definovaný v Compliance Guideline, slouží jako základ úspěšné a profesionální spolupráce jak uvnitř, tak navenek.

Náš etický kodex a směrnice se skládají z následujících částí:

 1. Dodržování zákonů
 2. Zákaz diskriminace
 3. Spravedlivá hospodářská soutěž
 4. Poskytování a přijímání nevhodných příspěvků/darů a pozvání
 5. Střet zájmů, obchodování s akciovými podíly, druhé zaměstnání
 6. Dárcovství
 7. Sponzorství
 8. Ochrana majetku společnosti a neveřejné informace

Responsible behavior and adherence to the existing legal requirements are of great importance to café+co as part of the group of companies of LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. It applies to everyone, including Executive Board, managing directors, senior executives and the employees. However, in a daily life and in dealings with third parties not only legal regulations should be respected, but also ethical values which the group of companies feels obliged to meet.

The Compliance Guideline sets forth principles regarding transparent management, ethical and correct behavior as well as handling of information/corporate property, which are binding for café+co as part of the group of companies of LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Each single one contributes to the proper functionality of business processes and sustainable existence of the company. To foster optimal implementation of the Compliance Guideline, local Compliance Officers and our Chief Compliance Officer of LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG act as contact persons.

The common understanding defined in the Compliance Guideline acts as a basis for a successful and professional cooperation both internally and externally.

Our Compliance Guideline comprises the following sections:

 1. Compliance with laws
 2. Prohibition of discrimination
 3. Fair competition
 4. Granting and accepting of improper benefits/gifts and invitations
 5. Conflict of interest, handling of shareholdings, secondary employment
 6. Donations
 7. Sponsorship
 8. Protection of corporate property and non-public information

Verantwortliches Handeln und die Beachtung geltender Rechtsvorschriften sind von großer Wichtigkeit für die café+co Gruppe als Teil des Unternehmensverbands der  LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG . Diese Aufgaben obliegen jedem – dem Vorstand, den Geschäftsführern, Führungskräften und Mitarbeitern. Im Arbeitsalltag und im Verhältnis zu Dritten sind jedoch nicht nur gesetzliche Regelwerke zu beachten, sondern auch ethische Wertvorstellungen, denen sich der Unternehmensverband verpflichtet fühlt.

Die Grundsätze betreffend transparente Geschäftsführung, ethische und korrekte Verhaltensweise und den Umgang mit Informationen/Firmeneigentum sind in einer Compliance-Richtlinie zusammengefasst, die für die café+co Gruppe als Teil des zu LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG gehörenden Unternehmensverbunds verbindlich ist. Jeder einzelne leistet dadurch einen Beitrag zum ordnungsgemäßen Ablauf von Geschäftsprozessen und zum nachhaltigen Fortbestehen des Unternehmens. Um die Umsetzung der Compliance-Richtlinie bestmöglich zu fördern, fungieren lokale Compliance-Officer und ein Chief Compliance-Officer der LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG als Ansprechpartner.

Das in der Compliance-Richtlinie definierte gemeinsame Verständnis fungiert als Grundlage für eine erfolgreiche und professionelle Zusammenarbeit im Innen- und Außenverhältnis.

Unsere Compliance-Richtlinie umfasst die folgenden Abschnitte:

 1. Einhaltung von Gesetzen
 2. Verbot der Diskriminierung
 3. Fairer Wettbewerb
 4. Gewährung und Annahme von unzulässigen Vorteilen, Geschenken und Einladungen
 5. Interessenskonflikte, Umgang mit Beteiligungen, Nebenbeschäftigungen
 6. Spenden
 7. Sponsoring
 8. Umgang mit Unternehmenseigentum und Informationen