cafe+co group compliance

Jednání společnosti, zaměstnanců a vedení firmy v souladu s právními předpisyvnitropodnikovými směrnicemi (etický kodex).

Vlajka české republiky, český text, překlad etický kodex cafe+co

Český text

Odpovědné chování a dodržování platných právních předpisů (tzv. etický kodex) je pro společnost café+co, jako součást skupiny společností LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG, nanejvýš důležité. Tento etický kodex platí pro všechny, včetně výkonného orgánu, generálních ředitelů, vedoucích pracovníků a zaměstnanců. V každodenním životě a při jednání se třetími stranami by však neměly být respektovány pouze právní předpisy, ale také etické hodnoty, které se skupina společností cítí být povinována plnit.

Compliance Guideline (Směrnice pro jednání v souladu s pravidly) definuje principy transparentního řízení, etického a správného chování i nakládání s informacemi/majetkem společnosti, která jsou závazná pro café+co jako součást skupiny společností LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Každý jednotlivec přispívá k řádnému fungování obchodních postupů a udržitelné existence společnosti. Pro podporu optimálního provádění Compliance Guideline budou jako kontaktní osoby působit místní Compliance Officers (kontroloři shody) a náš Chief Compliance Officer (vedoucí pracovník pověřený kontrolou souladu postupů) společnosti LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG.

Obecný výklad, definovaný v Compliance Guideline, slouží jako základ úspěšné a profesionální spolupráce jak uvnitř, tak navenek.

Náš etický kodex a směrnice se skládají z následujících částí:

 1. Dodržování zákonů
 2. Zákaz diskriminace
 3. Spravedlivá hospodářská soutěž
 4. Poskytování a přijímání nevhodných příspěvků/darů a pozvání
 5. Střet zájmů, obchodování s akciovými podíly, druhé zaměstnání
 6. Dárcovství
 7. Sponzorství
 8. Ochrana majetku společnosti a neveřejné informace
Vlajka Velké Británie, anglický text, překlad etický kodex cafe+co

Anglický text

 Odpovědné chování a dodržování stávajících právních požadavků je pro café + co velmi důležité v rámci skupiny společností LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG . Vztahuje se na všechny, včetně Výkonné rady, generálních ředitelů, vedoucích pracovníků a zaměstnanců. V každodenním životě a při jednání s třetími stranami by však neměly být dodržovány pouze právní předpisy, ale také etické hodnoty, které se skupina společností cítí povinna plnit.

Směrnice pro dodržování předpisů stanoví zásady týkající se transparentního řízení, etického a správného chování a nakládání s informacemi / majetkem společnosti, které jsou závazné pro café + co jako součást skupiny společností LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Každý z nich přispívá ke správné funkčnosti obchodních procesů a udržitelné existenci společnosti. V zájmu podpory optimální implementace Pokynů pro dodržování předpisů jednají místní kontaktní úředníci a náš hlavní ředitel pro dodržování předpisů společnosti LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG jako kontaktní osoby.

Společné porozumění definované v pokynech pro dodržování předpisů slouží jako základ pro úspěšnou a profesionální spolupráci interně i externě

Naše směrnice pro dodržování předpisů obsahuje následující oddíly:

 1. Dodržování zákonů
 2. Zákaz diskriminace
 3. Férová soutěž
 4. Poskytování a přijímání nevhodných výhod / darů a pozvánek
 5. Konflikt zájmů, nakládání s podíly, sekundární zaměstnání
 6. Dary
 7. Sponzorství
 8. Ochrana podnikového vlastnictví a neveřejných informací
Vlajka Německo, německý text, překlad etický kodex cafe+co

Německý text

 Odpovědné jednání a dodržování platných právních předpisů je pro skupinu café + co velmi důležité v rámci podnikového sdružení LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG . Za tyto úkoly odpovídá každý – správní rada, ředitelé, vedoucí pracovníci a zaměstnanci. Při každodenní práci a ve vztahu k třetím stranám je však třeba dodržovat nejen právní předpisy, ale také etické hodnoty, které se podnikatelské sdružení cítí povinny dělat.

Zásady týkající se transparentního řízení, etického a správného chování a nakládání s informacemi / majetkem společnosti jsou shrnuty v pokynech pro dodržování předpisů, které jsou závazné pro skupinu Café + co jako součást firemní skupiny patřící do LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Každá z nich přispívá k řádnému fungování obchodních procesů ak udržitelnému pokračování společnosti. Aby se co nejlépe podpořilo provádění pokynů pro dodržování předpisů, jednají místní kontaktní úředníci a vedoucí pracovník pro dodržování předpisů společnosti LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG jako kontaktní osoby.

Společné porozumění definované v pokynech pro dodržování předpisů slouží jako základ pro úspěšnou a profesionální spolupráci interně i externě.

Naše zásady shody obsahují následující oddíly:

 1. Dodržování zákonů
 2. Zákaz diskriminace
 3. Spravedlivá soutěž
 4. Poskytování a přijímání nesprávných výhod, darů a pozvánek
 5. Konflikty zájmů, řešení účastí, sekundární zaměstnání
 6. darovat
 7. Sponzorování
 8. Nakládání s majetkem a informacemi společnosti