Informace pro oznamovatele protiprávního jednání – Whistleblowing

Formulář pro podání oznámení

Úvodní informace

Společnost DELIKOMAT s.r.o., se sídlem U Vlečky 843, 664 42 Modřice, IČO: 63475260, sp. zn. C 20361 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „společnost“), vede vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů na základě právních povinností uložených společnosti jako tzv. povinnému subjektu podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále také jen „ZOCH“).

K zajištění plnění povinností ZOCH byla společností vydána závazná Směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systému (whistleblowing) (dále také jen „směrnice“).

Kdo může oznámení o protiprávním jednání podat

Oznamovatelem, který může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti, je každá fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost a oznámení podává v tomto pracovním kontextu jako:

 1. zaměstnanec/zaměstnankyně společnosti, který/která pro společnost vykonává práci v pracovním poměru anebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce,
 2. bývalý zaměstnanec/bývalá zaměstnankyně společnosti,
 3. osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti dobrovolnickou činnost,
 4. osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti odbornou praxi nebo stáž.

Společnost v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) ZOCH vyloučila možnost přijímání oznámení od osob dle § 2 odst. 3) písm. c), d), e) f), g), a j) a dále dle § 2 odst. 4) ZOCH.

Možné způsoby podání oznámení o protiprávním jednání

Oznámení o protiprávním jednání lze v rámci vnitřního oznamovacího systému u společnosti podat v souladu s požadavky ZOCH následujícími způsoby:

 1. písemně v elektronické podobě prostřednictvím níže uvedeného formuláře;
 2. písemně v listinné podobě zaslané jako listovní zásilka na poštovní adresu společnosti: U Vlečky 843, 664 42 Modřice, a to s tím, že obálka musí být označena slovy: „Neotvírat – k rukám příslušné osoby dle ZOCH“;
 3. ústně – na telefonním čísle +420 720 819 918, a to v pracovních dnech PO – PÁ v rozmezí 9:00 – 14:00 hodin;
 4. osobně po dohodě s příslušnou osobou; v tomto případě musí příslušná osoba oznámení přijmout osobně od oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Fyzická osoba má právo na ochranu oznamovatele podle ZOCH a dle této směrnice, pokud:

 • jsou v souvislosti s jejím oznámením splněny podmínky podle ZOCH a uvedené směrnice a pokud má tato osoba oprávněné důvody se domnívat, že jí oznámené informace byly v době oznámení pravdivé a že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání.

  Text oznámení*

  Přílohy


  Povolené jsou následující typy souborů .pdf, .doc, .docx, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .xls, .xlsx, .zip, .rar, .7zip, .pptx, .ppt. Maximální velikost nahrávaných souborů je 20MB.

  Nemám zájem o potvrzení o přijetí oznámení

  Kontakty

  K přijetí oznámení, k posuzování jeho důvodnosti a k dalšímu souvisejícímu postupu v rámci vnitřního oznamovacího systému je oprávněna výhradně příslušná osoba.

  Příslušnými osobami u společnosti jsou:
  Eva Štefková, U Vlečky 843, Modřice 664 42, telefon: +420 720 819 918, e-mail: stefkova@delikomat.cz
  Zuzana Klasová, U Vlečky 843, Modřice 664 42, telefon: +420 720 819 918, e-mail: klasova@delikomat.cz

  Zpracování osobních údajů
  Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a plněním dalších povinností dle příslušných právních předpisů, zejména ZOCH, jsou uvedeny na webových stránkách společnosti www.delikomat.cz/gdpr/.

  Další kanály a možnosti pro podání oznámení o protiprávním jednání

  Oznámení lze při splnění zákonných podmínek podat rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti a/nebo přímo u příslušného orgánu veřejné moci, tj. u Policie ČR, státního zastupitelství a/nebo u věcně příslušných orgánů státní správy dle jejich působnosti (např. Česká inspekce životního prostředí, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.). To platí, za podmínek stanovených ZOCH, pro všechny osoby dle § 2 odst. 3) a 4) ZOCH.

  V tomto případě oznámení přijímá, prošetřuje a posuzuje Ministerstvo spravedlnosti nebo jiný příslušný orgán veřejné moci.

  Externí kanál pro oznamování protiprávního jednání:

  Ministerstvo spravedlnosti České republiky
  Vyšehradská 424/16
  128 10 Nové Město

  Aplikace: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
  E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz
  Tel.: 221 997 840