Reklamační řád

obchodní korporace DELIKOMAT s.r.o. se sídlem Modřice, U Vlečky 843, PSČ 664 42, IČ: 63475260, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20361.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád, dále jen RŘ,  obchodní korporace  DELIKOMAT s.r.o., se sídlem Modřice, U Vlečky 843, PSČ 664 42 Modřice, IČ: 63475260, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20361 (dále jen „prodávající“),  upravuje postup reklamace zboží zakoupeného od prodávajícího.

1.2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím dále upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a v případě kupujícího – spotřebitele též zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů. Tyto právní předpisy mají přednost před všeobecnými obchodními podmínkami a RŘ. Kupující je povinen se seznámit s RŘ a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před nákupem zboží a zavazuje se jimi řídit. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost. RŘ a VOP jsou zveřejněny na web stránkách prodávajícího na adrese www.delikomat.cz.

1.3. Definice pojmů obsažené v tomto RŘ mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento RŘ pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

2. Délka záruky

2.1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2.2. Při prodeji nepotravinářského zboží činí zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Tato úprava se nevztahuje na zboží prodávané za sníženou cenu (zboží poškozené, použité, nekompletní, atd.)   Na skutečnost, že se při prodeji jedná o zboží prodávané bez zákonné záruky ve smyslu předchozí věty je kupující vždy upozorněn před uzavřením kupní smlouvy. Při prodeji věcí použitých odpovídá prodávající za vady nad rámec míry jejich používání či opotřebení, které vykazovalo zboží v okamžiku jeho převzetí kupujícím, a to s tím, že práva kupujícího z vad zboží zanikají v tomto případě uplynutím 12 měsíců do převzetí zboží. Na skutečnost, že vady zboží lze uplatnit pouze ve 12-ti měsíční lhůtě je kupující vždy upozorněn před uzavřením kupní smlouvy. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu nekompletnosti či z důvodu vady se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. V případě potravin do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno, jsou-li ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady. Výjimkou jsou ty potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy (čerstvé ovoce a zelenina, pekařské výrobky určené ke spotřebě do 24 hodin po výrobě, žvýkačky, limonády, ovocné šťávy, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent apod.) a ty potraviny, které jsou při splnění dalších zákonných podmínek nabízeny po uplynutí minimální trvanlivosti s označením jako prošlé – u těchto výrobků je Kupující oprávněn uplatnit svá práva z vad nejpozději den po koupi, pokud Prodávající nestanoví výslovně jinak. Toto ustanovení se použije obdobně u uživatelných věcí, na kterých je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě u věcí podléhajících rychlé zkáze, na kterých je vyznačena doba, po kterou lze věc použít.

2.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou běží reklamační řízení. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží z důvodu vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. V tomto případě končí lhůta 24 měsíců od převzetí původního (reklamovaného) zboží.

2.4. Lhůtu k uplatnění práv z vad zboží nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu, intenzitu užívání, dodržování pokynů

2.5. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

3.1. věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

3.2. věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

3.3. věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

3.4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů,

3.5. projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

4. Záruční podmínky

4.1. Kontrola zboží při převzetí

4.1.1 Kupující se zavazuje bezprostředně po převzetí překontrolovat stav zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

4.1.2. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

4.1.3. Veškeré nesrovnalosti je nutno neprodleně v den převzetí oznámit e-mailem na adresu: reklamace@delikomat.cz

4.1.4. Dodatečná námitka neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, důkazní břemeno prokázání rozporu s kupní smlouvou však ponese kupující.

4.1.5. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího na adrese Modřice, U Vlečky 843, PSČ 664 42.

4.1.6. Kupující může zaslat reklamované zboží také přepravní službou na adresu sídla prodávajícího.

4.1.7. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík musí být viditelně označen slovem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu resp. záručního listu, popřípadě výpis z bankovního účtu, kde bude jednoznačně vidět nákup ve výdejním automatu firmy DELIKOMAT s.r.o., podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího včetně jeho adresy a telefonního čísla. Pokud nebude dodržen stanovený reklamační postup, nemůže být reklamační řízení řádně vyřízeno.

4.1.8. Také doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

4.1.9. Platnost záruky dokládá kupující předložením (či doložením) nákupního dokladu, nebo výpisu z bankovního účtu, v případě, že již bylo zboží v minulosti reklamováno, přiloží (či doloží) také doklad o vyřízení dřívější reklamace. Má-li reklamovaný výrobek sériové číslo, musí odpovídat číslu uvedenému na přiložených dokladech.

4.1.10. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

4.2. Kompatibilita

4.2.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaného zboží s dalšími elektronickými součástmi či

softwarovými aplikacemi zboží, ledaže jejich funkčnost byla kupujícím výslovně požadovaná a prodávajícím potvrzena. V případě, že prodávající u určitého zboží výslovně uvádí seznam kompatibilních či nekompatibilních doplňků, má se zato, že se s ním kupující seznámil před uzavřením kupní smlouvy.

4.2.2. Obdobně platí kompatibilita i pro software a jeho jednotlivé verze. Dále platí, že pokud byla kompatibilita určitých verzí softwaru deklarována, neplatí totéž automaticky pro jejich následující a stejně tak pro předcházející verze těchto softwarů.

4.3. Výluky

4.3.1. Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku takového postupu vzniklé, a to ani pokud takové použití nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití a obsluze. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným či nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodové síti.

4.3.2. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání zboží. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu.

4.3.3. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (pokud taková činnost není vzhledem ke zboží obvyklá a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

  • mechanickým poškozením zboží,
  • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky či plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
  • poškozením počítačovým virem,
  • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit jeho legální původ nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu do zboží či změnou jeho parametrů,
  • u zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  • při chybně provedeném upgradu BIOSu, firmware,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
  • použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,
  • použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

4.3.4. Uvedená omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, které jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze rozumně očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

4.3.5. V případě, že je zbožím software, vztahuje se poskytovaná záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškozena poškrábáním, apod.) Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeť, obálka, obal apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již jeho samotným stažením. To neplatí, je-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

4.4. Testování závady

4.4.1. Zboží předané k reklamaci je prodávajícím testováno pouze na závadu uvedenou v reklamačním formuláři či reklamačním listu. Charakter závady je vždy nutno uvést písemnou formou.

4.4.2. Zjistí-li technik, že příčinou problémů není deklarovaný výrobek (např. mobilní telefon), ale nekorektní instalace software (aplikace), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace nedodané prodávajícím, nebo jestliže data poškodil kupující nebo 3. osoba, bude reklamace zamítnuta.

4.4.3. Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu.

4.4.4. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení, přičemž oprava bude provedena nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po přijetí zboží prodávajícím. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

4.4.5. Je-li kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je prodávající oprávněn přefakturovat kupujícímu náklady servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku.

4.5. Záloha dat

4.5.1. Při předání mobilního telefonu nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, je kupujícímu doporučeno vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zajištění jejich ochrany proti možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat.

4.5.2. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. CD, DVD, USB, Cloud). Záruka však tímto upozorněním není omezena.

4.5.3. Kupující bere na vědomí, že je-li reklamace vyřízena formou výměny zařízení pro ukládání dat a veškerého příslušenství pro mobilní zařízení, pak se původní zařízení nevrací.

4.6. Odmítnutí přijetí reklamace

4.6.1. Prodávající má právo zamítnout přijatou reklamaci v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

4.6.2. Je-li přístup do zařízení chráněn heslem či gestem nebo jiným zabezpečením přístupu, je kupující při uplatnění reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvést v popisu závady. V opačném případě má prodávající právo odmítnout přijetí zboží do reklamace. To samé platí, je-li takto chráněn BIOS či firmware zařízení nebo přístup na úložný prostor zařízení. Bez plného přístupu k zařízení nemusí být možné opravu či diagnostiku zařízení provést. V takovém případě může být reklamační řízení zahájeno, až pokud kupující splní povinnost uvedenou v tomto ustanovení.

4.6.3. Je-li na zařízení aktivována libovolná služba, která ho zabezpečuje proti zcizení, je kupující tuto službu před uplatněním reklamace deaktivovat. V opačném případě má prodávající právo odmítnout přijetí zboží do reklamace. V takovém případě může být reklamační řízení zahájeno, až pokud kupující splní povinnost uvedenou v tomto ustanovení. Jedná se například o služby Apple Find my iPhone, iPodtouch, MacBook, Intel anti-theft a další.

4.7. LCD displeje

Vzhledem k počtu pixelů na LCD panelu, není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Z tohoto důvodu byla vytvořena norma ISO 13406-2. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely. Výrobky LCD jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů vadných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v

konkrétní oblasti (klastru) a zadruhé ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LCD displeje značky ADI, SONY, EIZO a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená, jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných), nevzniká zákazníkovi nárok na reklamaci či uplatnění práva z důvodu rozporu s kupní smlouvou.

5. Vyřízení reklamace

5.1. Je-li kupující zároveň spotřebitelem, rozhodne prodávající o reklamaci bez zbytečných odkladů, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5.2. V případě kupujícího, který není spotřebitelem, si prodávající vyhrazuje právo rozhodnout o reklamaci do 40 dnů.

6. Společná ustanovení

6.1. Prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.2. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

6.3. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

6.4. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamačního řízení kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

6.5. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění 20Kč včetně DPH za každý den prodlení.

6.6. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

6.7. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

6.8. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

6.9. Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

7. Spotřební materiál

7.1. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek je životnost vždy 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jež byla zakoupena jako samostatný produkt.

7.2. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží kupující užívá déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

7.3. Kupující bere na vědomí, že obvyklá životnost je prodávajícím může být uvedena u nabízeného zboží a potvrzuje, že se s ní před uzavřením kupní smlouvy seznámil.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2023 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

8.2. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle firmy DELIKOMAT s.r.o., nebo jako dokument na www.delikomat.cz.